Mērķis. Uzdevumi. Prioritātes. Darbība.

Mērķis

Konkurences padomes mērķis ir nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību visos tautsaimniecības sektoros sabiedrības interesēs.


Uzdevumi

  • Uzraudzīt, kā tiek ievērots tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un vienošanās aizliegums, kas noteikts Konkurences likumā un Līgumā par Eiropas Savienības darbību
  • Uzraudzīt Reklāmas likuma ievērošanu, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei
  • Izskatīt iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku vienošanos un pieņemt lēmumus par tiem
  • Ierobežot tirgus koncentrāciju, pieņemot lēmumus par tirgus dalībnieku apvienošanos
  • Atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar ārvalstu institūcijām
  • Atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ekonomikas ministrijai tiesību aktu projektus
  • Informēt sabiedrību par Konkurences padomes darbību un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī publicēt Konkurences padomes lēmumus oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un iestādes interneta vietnē
  • Sagatavot un sniegt atzinumus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumi
  • Valsts vai pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas gadījumos, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajai institūcijai rakstveida priekšlikumus vai atzinumus par konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības principu ievērošanu

 Darbības plāns

Konkurences padomes darbības plāns 2017. gadam

Konkurences padomes darbības stratēģija 2017.-2019. gadam


 Prioritātes

Pārkāpumu atklāšana
sodīšana
Iestādes kapacitātes
stiprināšana
Konkurences kultūras
veicināšana
Iepirkumu karteļu
apkarošana
Atbilstoši sabiedriskās domas pētījuma datiem, saņemtajiem iesniegumiem un dažādos līmeņos veidotām diskusijām sabiedrība aicina KP risināt divas aktuālākās konkurences problēmas, kas identificētas nozarēs un tirgos, – publisku personu iesaistīšanos komercdarbībā, kropļojot konkurenci, un iepirkumu karteļu veidošanu.
Publisko personu
konkurences
kropļojumu novēršana
Atbilstoši sabiedriskās domas pētījuma datiem, saņemtajiem iesniegumiem un dažādos līmeņos veidotām diskusijām sabiedrība aicina KP risināt divas aktuālākās konkurences problēmas, kas identificētas nozarēs un tirgos, – publisku personu iesaistīšanos komercdarbībā, kropļojot konkurenci, un iepirkumu karteļu veidošanu.
Taisnīgums
Profesionalitāte
Neatkarība
2017. gadā KP paliks uzticīga savām pamatvērtībām – darboties taisnīgi, profesionāli un neatkarīgi, lai veidotu godīgas uzņēmējdarbības vidi visas sabiedrības interesēs.
Atbildīga
apvienošanos
uzraudzība
Apvienošanos un paziņotu vienošanos ziņojumu izvērtēšana arī turpmāk būs nozīmīga KP funkcija, jo ar valstisku apvienošanās kontroli tiek uzraudzīta un nodrošināta efektīvas konkurences saglabāšana preču un pakalpojumu tirgos.
Starptautiskā
sadarbība
KP turpinās aktīvu līdzdalību starptautiskos forumos, veicinot Latvijas starptautisko atpazīstamību, popularizējot iestādes pieredzi un stiprinot izmeklēšanas spēju, gatavojoties konkurences politikas jauniem izaicinājumiem.
Tirgus
uzraudzība
Attiecībā uz tirgu uzraudzību KP prioritāri pētīs tādus sektorus kā enerģētika, digitālā ekonomika, farmācija, banku pakalpojumi, publiskie iepirkumi, mazumtirgotāju un pārtikas piegādātāju attiecības.
Normatīvās bāzes
un vadlīniju
izstrāde
KP precizēs virkni normatīvo aktu un publicēs jaunas vadlīnijas.
Konkurences
kultūras
stiprināšana
Būtiska vieta līdzās KP izmeklēšanas darbībām būs daudzveidīgam konkurences kultūras veicināšanas pasākumu klāstam, lai preventīvi novērstu pārkāpumu rašanās iespējamību.
Aizliegtu vienošanos un
ļaunprātīga dominējošā
stāvokļa atklāšana
Absolūtā prioritāte - smagāko konkurences tiesību pārkāpumu – aizliegtu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas – atklāšana.
Lēmumu izpildes un
sodu nomaksas
uzraudzība
KP turpinās uzraudzīt par pārkāpumiem pieņemto lēmumu izpildi, lai konstatētās tirgus deformācijas tiktu izbeigtas un uzliktie naudas sodi samaksāti valsts budžetā.