Zaudējumu atlīdzība

Jebkura persona, gan patērētāji, gan tirgus dalībnieki, kas cietuši zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, saskaņā ar Konkurences likumu ir tiesīgi prasīt no pārkāpējiem šo zaudējumu atlīdzināšanu.

Zaudējumus var ciest ne tikai tiešie konkurences tiesību pārkāpēju preču vai pakalpojumu klienti, bet arī tie patērētāji, kas preces vai pakalpojumus iegādājušies no uzņēmuma, kas savas cenas bijis spiests celt citu uzņēmumu – savu piegādātāju – īstenota pārkāpuma, piemēram, cenu karteļa vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā.


Kāpēc ir būtiski pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu

  • Lai atlīdzinātu cietušajiem pretlikumīgi nodarītos zaudējumus
  • Lai pēc iespējas mazinātu kropļojumu, ko tirgum nodarījis pārkāpums

Lai arī Konkurences padomes lēmums liek pārtraukt pārkāpumu un paredz naudas sodu, tas nespēj atjaunot tirgū tādu stāvokli, kāds bija pirms pārkāpuma. Uzliektie naudas sodi visbiežāk sasniedz tikai daļu no pārkāpēja nelikumīgi gūtās peļņas un, ja cietušie nepieprasa nodarīto zaudējumu atlīdzību, pārkāpējam ir iespējas to paturēt un turpināt izmantot, tādējādi nodrošinot sev nepamatotas priekšrocības un labākus tirgus apstākļus

  • Lai atturētu citus uzņēmumus no Konkurences likuma pārkāpšanas
  • Cietušo zaudējuma atlīdzības prasības papildus iespējai saņemt sodu var būt nozīmīgs apstāklis, kas var atturēt uzņēmumus no negodprātīgas rīcības


Kā pieteikt zaudējumu atlīdzības prasību

  • Vēršoties vispārējās jurisdikcijas tiesā
  • Lai to vieglāk izdarītu, nepieciešami pierādījumi. Visbiežāk – pirkumu apliecinoši dokumenti

Jāņem vērā, ka konkurences tiesību pārkāpumi ir ilgstoši, kā rezultātā no patērētāja veiktā pirkuma līdz pārkāpuma konstatācijas brīdim var paiet laiks, kas pat vairākas reizes pārsniedz preces garantijas termiņu. Tāpēc patērētājiem būtu ieteicami saglabāt veikto pirkumu apliecinošus dokumentus, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot.

  • Prasību tiesā var pieteikt ne vien individuāli patērētāji, bet arī patērētāju nevalstiskās organizācijas – tās var uzņemties ar prasību celšanu saistītās grūtības, un jo īpaši gadījumos, kad individuāli patērētāja zaudējumi ir samērā niecīgi, tomēr visi zaudējumi kopumā veido pietiekoši ievērojamu summu.

Labs piemērs šajā gadījumā ir Lielbritānijas patērētāju organizācijas „Which” paveiktais futbola kreklu karteļa lietā, nodrošinot kompensāciju patērētājiem, kas karteļa vienošanās laikā bija iegādājušies futbola kreklus.


Kā aprēķināt zaudējumu apmēru

  • Precīza zaudējumu noteikšana var būt apgrūtinoša un sarežģīta, tāpēc pēc prasītāja lūguma tiesa var noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru pēc saviem ieskatiem. Tas nozīmē, ka tiesnesim jāspriež lieta pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem. Šāda iespēja īpaši būtiska tieši patērētājiem, kam varētu trūkt zināšanu, kā arī pietiekamu pierādījumu par nodarīto kaitējumu.
  • Atlīdzības apmēra noteikšanai var izmantot Eiropas Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāta izstrādāto diskusiju dokumentu, kurā sniegts ieskats par ES konkurences noteikumu pārkāpumu radīto kaitējumu dažādām cietušo personu kategorijām un izklāstītas dažas no pašreiz izmantotajām metodēm un paņēmieniem, lai noteiktu cietušajām personām radītā kaitējuma apmēru. Ar Eiropas Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāta izstrādāto diskusiju dokumentu var iepazīties šeit